Scrisoare către Stalin pentru întregirea Basarabiei (un document istoric uitat)

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Anume pentru întregirea și recuperarea teritoriilor Basarabiei pierdute prin ciopîrțirea ilegală de către cinovnicii ucraineni de atunci au optat Nicolae Salagor și N Covali conducătorii de atunci al republicii.

De cît curaj a adat dovadă acel președinte al sovietului de miniștri (organul de conducere de atunci) și secretarul ЦКП(б) pentru a înainta o asemenea cerere către Stalin pe acele vremuri, să mai și spună că nu au fost corect hotărîte granițele Moldovei sovietice și că s-a greșit cînd a fost dat pămînt al Moldovei sub o altă republică unională.

Am găsit un document istoric prin care Nicolae Salagor (secretarul partidului comunist din Moldova) și Nicolae Covali (președintele sovietului de miniștri) cer deschis și argumentat lui Iosif Stalin să întoarcă înapoi în cadrul republicii unionale acele județe tăiate din corpul țării, județele Hotin, Ismail, Cetatea Albă. O face cu exemple și argumente, de natură economică și socială care arată că acest teritoriu fără acele județe este practic inapt economic; fără ieșire la mare, fără terenurile arabile și viile din Sud, fără vestigiile istorice din Nord. Se aduc și argumente de natură etnică asupra acelor teritorii care arată că de drept ar aparține Moldovei și este contrar oricărei logici politice și economice să fie separate în entități administrative și statale aparte.

Vă aduc aminte aceasta au făcut-o oameni ai sistemului de atunci, care după toate ecuațiile și legendele nu ar fi trebuit să le pese mult de acest teritoriu și ce va fi cu acesta după toate astea.

Și era pe vremuri cînd era foarte periculos în general să faci careva judecăți în scris sau verbal asupra activității partidului sau statului iar ei au avut. Era și mai periculos să-ți permiți să exprim un oarecare mic dezacord cu vre-o hotărîre de partid sau să scrii despre asta conducerii. Oamenii înfundau ani grei de închisoare pentru lucruri și mai mărunte.

Statutul înalt al acestor doi nu era ca un colac de salvare, foarte mulți secretari de partid, președinți de consilii și de ministere erau luați pentru erori și mai mici sau donosuri, așa că să scrii lui Stalin cum că nu este corectă o hotărîre despre formarea unei republici unionale era foarte periculoasă atunci.

Interesant vor avea oare curajul conducătorii de acu ai Moldovei să ceară de la noua conducere a noii uniuni în care cu mare fast ne vor intra și pe noi și pe Ucraina, vor avea ei oare curajul să ceară teritoriile pierdute care de drept ne aparțin, cu argumente economice, sociale și istorice. Nu știu, doar dacă vor fi iubitori de popor și de țară, dacă vor fi niște administratori temporari precum fanarioții atunci nu.

Citiți textul documentului mai jos. Voi da și traducerea în comentarii.

Scrisoarea a fost sabotată de delegația Ucraineană de atunci și redusă la tăcere

 

ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ

1946

Дорогой Иосиф Виссарионович!

ЦК КП(б) Молдавии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Молдавской ССР обращаются к ЦК ВКП(б), Правительству СССР и к Вам лично с просьбой о возвращении в состав МССР Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии.

В 1940 году, после освобождения Бессарабии и Северной Буковины от румынских бояр, на базе части районов бывшей АМССР и части уездов освобожденной Бессарабии, была образована МССР.

При образовании Молдавской ССР в ее состав были включены 6 из 14 районов бывшей Молдавской АССР и 6 из 9 уездов Бессарабии, а 8 районов МАССР и 3 уезда Бессарабии – Хотинский, Аккерманский и Измаильский были переданы в состав Украинской ССР.

Передача Украине этих уездов Бессарабии, исторически и экономически являющихся составной частью Бессарабии, мотивировались, якобы, преобладанием в них украинского населения над молдавским, между тем национальный состав населения в момент передачи Украине Измаильского, Аккерманского и Хотинского уездов Бессарабии представляются в следующем виде:

в Аккерманском уезде молдаван – 18%, украинцев – 20%; в Хотинском – 35% и 41,6%; в Измаильском – 31% и 4,7%, а по 2 уездам в целом, молдаван – 28,6%, украинцев – 25,4%.

В образованной Украинской ССР из Аккерманского и Измаильского уездов Измаильской области украинцев насчитывается 11,0%, молдаван – 18,3%.

Как видно из приведенных данных в отошедших к Украине бессарабских уездах украинского населения меньше, чем молдавского.

 При решении вопроса о передаче в состав Украинской ССР Хотинского, Измаильского и Аккерманского уездов Бессарабии выпала из поля зрения исторически сложившаяся общность территории Бессарабии, общность хозяйства южных, центральных и северных уездов Бессарабии, общность языка, культуры и быта народностей, населяющих эти уезды.

Известно, что разговорным языком населения в уездах Бессарабии, отошедших к Украине, является молдавский язык. Все народности, в том числе и украинцы, населяющие Измаильский, Аккерманский и Хотинский уезды Бессарабии, разговаривают на молдавском языке, унаследованном от коренного молдавского населения Бессарабии.

Ввиду того, что население Измаильского, Аккерманского и Хотинского уездов Бессарабии разговаривают на молдавском языке, для него создается ряд трудностей в изучении украинского языка, что отрицательно скажется на дальнейшем росте культурно-политического уровня всего населения этих уездов.

Политико-административное расчленение Бессарабии, происшедшее вследствие передачи в состав Украинской ССР Хотинского уезда на Север Молдавии и Аккерманского и Измаильского уездов на Юге Молдавии, отрицательно сказывается на экономическом и культурном развитии Молдавской республики. Республика лишена дунайских и черноморских портов (Бугаз, Аккерман, Килия, Измаил, Вылков, Рени). Республика лишена экономического и культурного взаимодействия юга и севера Молдавии с ее центральными районами.

Бесспорное тяготение Аккерманского, Измаильского и Хотинского уездов Бессарабии к Молдавии, отражение их на экономике Молдавской ССР видно хотя бы из следующих примеров:

1. По дореволюционным (1911 – 1915 гг.) данным, из всей валовой продукции винограда по 9 уездам Бессарабии, 30% продукции падало на 2 южных уезда Бессарабии Аккерман и Измаил, дававших высококачественнее виноматериалы, которые в сочетании с другими сортами винограда давали известное “бессарабское вино”.

2. По тем же дореволюционным данным, по всей Бессарабии, включая Измаильский, Аккерманский уезды, засевалось зерновыми культурами 2,6 млн. га, с которых получался урожай в количестве 24 млн. центнеров зерна, причем на Измаильский, Аккерманский и Хотинский уезды падало 49,9%, посевной площади и 41,5% валового сбора зерновых культур.

Такое несоответствие между посевной площадью и сбором валовой продукции, падающей на Аккерманский и Измаильский уезды и остальную территорию Бессарабии, объясняется тем, что центр нынешней Молдавской ССР (бывш. Бессарабия) был сплошь покрыт “кодрами” (сопками, усеянными в прошлом непроходимыми лесами), а Аккерманский и Измаильский уезды располагали большим плодородным земельным массивом.

3. Находящиеся в Измаильском и Аккерманском уездах Днестровский лиман, Дунай, побережье Черного моря и многочисленные озера представляют собой богатые рыбой водоемы, также лишают возможности Молдавскую ССР, хотя бы в минимальных размерах, обеспечить население Молдавии рыбопродуктами.

4. Огромные залежи гипса, бурого угля и других ископаемых, находящиеся в Измаильском, Аккерманском и Хотинском уездах, не представляющие для Украины особой ценности, для Молдавской ССР, ощущающей острую нужду в них, имеют огромное значение и .т. д.

Исторически сложившаяся экономическая структура Бессарабии такова, что, оставаясь неделимой в составе Молдавской ССР, при наличии естественного сочетания хозяйственной и культурно-бытовой жизни юга, центра и севера Бессарабии, принесет быстрое развитие всех районов Молдавии и позволит республике скорее справиться с послевоенной разрухой, ликвидировать свою отсталость в хозяйственном и культурном развитии и стать в ряд передовых республик СССР.

ЦК КП(б) Молдавии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров Молдавской ССР просят Вас рассмотреть вопрос о возвращении в состав Молдавской ССР Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов Бессарабии, ныне входящих в Украинскую ССР.

Прилагаем по этому вопросу карту Молдавской ССР в проектируемых границах.

 

Председатель ЦК КП(б) Молдавии Н. САЛАГОР

 

Председатель Совета Министров Молдавской ССР Н. КОВАЛЬ

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole