Justiţie în saună. Ultima picătură! SCRISOARE DESCHISĂ

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Începând cu 17 iulie am publicat investigaţia Justiţie în saună, în care am comunicat public, cu prezentare de probe, un caz de escrocherie, în care un avocat din Chişinău, Aurica Axentii este victima unor judecători şi procurori, purtători de mantii de… Batman (vezi episoadele Orîndaş, Muruianu, Harunjen).

Nu ştiu dacă e de mirare sau nu, însă publicarea investigaţiei nu a afectat nici într-un mod planurile escrocilor în mantii de judecător. Asta deşi se cunoaşte cu siguranţă că materialele investigaţiei au ajuns pe masa mai multor magistraţi şi oficiali, responsabili de domeniul justiţiei. La 1 octombrie, într-un mod obraznic a fost emisă Ordonanţa Procuraturii Anticorupţie, prin care cererea victimei depusă pe acest caz a fost RESPINSĂ (vezi imaginile). Aceasta pe de o parte denotă veridicitatea celor relatate în rapoartele de investigaţie, privind implicarea în acest caz a unor interese meschine ale judecătorilor, acoperiţi şi de procurori, iar pe de alta confirmă capitularea justiţiei din Moldova în faţa sistemului mafiot, care a capturat toate instituţiile acestui stat.

Deoarece avocatul Aurica Axentii la 28 iunie 2012 deja a fost victima unui atentat cu o grenadă RGD 5, organizat de escrocii implicaţi în acest caz şi pentru că Ordonanţa din 1 octombrie confirmă că aceştia au reuşit să-şi supună şi justiţia moldovenească, victimei nu-i rămâne o altă soluţie decât să se adreseze la CEDO, autorităţile Republicii Moldova fiind impotente în a o restabili în drepturi. Totodată, victima se vede nevoită să adreseze un SOS societăţii civile, Preşedintelui Republicii Moldova, Consiliului Suprem de Securitate, Reprezentanţei Uniunii Europene în Moldova, deoarece ea şi rudele sale apropiate se află într-un grav şi permanent pericol. Public mai jos textul integral al Scrisorii deschise adresate ieri de către victimă instituţiilor vizate.Ordonanta_2

Domnului Nicolae Timofti

Preşedinte al Republicii Moldova

Preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate

Reprezentanței Uniunii Europene în Republica Moldova

SCRISOARE DESCHISĂ 

 

16 octombrie 2013

Stimaţi Domni,

                         

La 07 martie 2011 judecătorul Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău Orîndaş Victor ar fi „pronunţat” hotărîrea judecătorească nr. 2e-3488/11 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a SRL „Armamil-Com” către ÎI „Diacon T.N.” privind … .

Hotărîrea judecătorească nr. 2e-3488/11 este un produs al:

–         acțiunilor ilegale ale reprezentanților reclamantului SRL „Armamil-Com” și pîrîtului ÎI „Diacon T.N.”, exprimate prin falsificarea de către aceștia a probelor în procesul civil și;

–         acțiunilor ilegale ale judecătorului Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău Orîndaş Victor, exprimate prin falsificarea procesului verbal al ședinței de judecată și hotărîrii judecătorești în cauza nr. 2e-3488/11 în cumul cu depășirea de către acesta a atribuțiilor de serviciu

În rezultatul acestor acțiuni ilegale mi-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de aproximativ 100.000 Euro și un prejudiciu moral impunător.

 

Din analiza conţinutului acestei cauze civile, integral falsificată, am constatat că faptele ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor au fost exprimate prin următoarele acțiuni, care pun la îndoială legalitatea intentării și examinării acestui proces civil și a hotărîrii judecătorești nr. 2e-3488/11:

–   judecătorul Orîndaş Victor ar fi examinat acest litigiu, care nu era de competenţa sa, deoarece reclamantul nu a respectat procedura prevăzută prin lege de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, după cum o prevede Legea contenciosului administrativ. Reclamantul SRL „Armamil-Com” urma mai întâi să înainteze cererea prealabilă organelor competente, prin care să solicite anularea procesului verbal nr.02 din 12.12.2007 în ordinea contenciosului administrativ, deoarece obiectul litigiului se referă la un act administrativ. Totodată, astfel de litigii sunt date în competenţa instanţei de drept comun, și nu celei economice (în prezent comercială).

–   la cererea de chemare în judecată a SRL „Armamil-Com” în cauza nr. 2e-3488/11 reprezentantul reclamantului ar fi anexat ca mijloc de probă fotocopia procesului verbal de recepţie finală nr.02 din 12.12.2007, conform căreia în acest proces verbal nu este indicată valoarea lucrării executate în sumă de 1.300.000 lei, temei ce se regăsește în motivarea hotărârii nr. 2e-3488/11 din 07.03.2011 despre constatarea nulă din momentul emiterii a procesului verbal de recepţie finală nr. 02 din 12.12.2007. În originalul acestui înscris este indicată valoarea obiectului.

–   judecătorul Orîndaş Victor ar fi examinat această cauză şi ar fi emis hotărârea nr. 2e-3488/11 contrar prevederilor art.art. 138 şi 139 CPC, adică fără să ceară reclamantului confirmarea veridicităţii probei prezentate în copie, pentru a se convinge că există un astfel de înscris în original;

–   judecătorul Orîndaş Victor ar fi examinat cauza nr.2e-3488/11 şi ar fi emis hotărârea nr. 2e-3488/11 cu încălcarea prevederilor legale, şi anume fără ca părţile să prezinte extrasul din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului care reprezenta obiectul litigiului în cauza civilă nr. 2e-3488/11, pentru a determina necesitatea atragerii în proces a copîrîţilor sau intervenienţilor, principali sau accesorii. Începând cu 26.07.2010 pînă în iulie 2011 eu deţineam gaj legal asupra imobilului (cu numărul cadastral 2501207.156.01) obiect al litigiului în cauza nr. 2e-3488/11, însă nu am fost atrasă ca parte în proces în această cauză;

–   judecătorul Orîndaş Victor ar fi emis o hotărîre în privința unui imobil despre care nu avea dovezi adică în lipsa extrasului din Registrul bunurilor imobile, pentru a se convinge că acest imobil are număr cadastral, pe cînd în dispozitivul hotărîrii indică şi numărul cadastral;

–   potrivit procesului-verbal al şedinţei de judecată (vol.I, f.d. 185-186), atît reclamantul cît şi pîrîtul nu s-ar fi prezentat în şedinţele din 22.11.2011 şi 08.12.2011 şi nici nu ar fi solicitat examinarea cauzei în lipsa lor, condiţii în care instanţa de judecată scoate cererea de pe rol în baza art.267 lit.f) CPC, prevederi ignorate de judecătorul Orîndaş V.;

–   potrivit cererii reprezentantului SRL „Armamil Com”, E. Tetelea din 03.03.2011 (vol.I, f.d.17), ultimul ar fi solicitat judecătorului Orîndaş V., în legătură cu aflarea directorului SRL „Armamil Com” în deplasare de serviciu în Belorusia, amînarea examinării cauzei civile nr.2e-3488/11 numită spre examinare pe 04.03.2011 pentru o dată mai tîrzie peste o săptămînă, pînă la revenirea din deplasare a directorului M.Armanu pentru participare personală a acestuia în şedinţa de judecată în respectiva cauză. Cu toate acestea, potrivit procesului-verbal al şedinţei din 04.03.2011, cererea nu ar fi fost pusă în discuţie, ba mai mult ca atît, procesul-verbal din 04.03.2011 conţine semnătura lui M. Armanu după anunţarea întreruperii şedinţei pentru data de 07.03.2011, ora 15.15, fapt care presupune că M.Armanu ar fi semnat în cadrul şedinţei din 04.03.2011 ca dovadă că este informat despre ziua şi ora următoarei şedinţe de judecată în această cauză;

–   potrivit procesului-verbal al şedinţei din 07.03.2011, în această zi, la ora 15.15, ar fi avut loc şedinţa de judecată în cauza nr.2e-3488/11, care s-ar fi terminat cu pronunțarea hotărîrii judecătoreşti, deşi, potrivit HG nr.88 din 18.02.2011 (MO nr.31 din 22.02.2011) ziua de luni, 07.03.2011, a fost declarată zi de odihnă.

 

Hotărârea judecătorească nr.2e-3488/11 din 07.03.2011, emisă de Judecătoria Economică de Circumscripţie, este absolut ilegală, cu încălcarea normelor procedurale, fiind emisă în baza unei probe false prezentate de reclamantul SRL „Armamil Com”, acceptate de instanţă şi de pîrîtul ÎI „Diacon T.N.”, care nu a contestat hotărîrea din 07.03.2011. În cauza respectivă reclamantul şi pîrîtul au fost în cîrdăşie frauduloasă şi au urmarit împreună scopul unic de a obţine o hotărîre ilegala, bazată pe probe false. Eu deţin procesul verbal de recepţie finală nr. 02 din 12.12.2007 în original, iar alt exemplar în original se păstra la momentul examinării cauzei în 2010 – 2011 şi se păstrează la moment la Diacon Tatiana, care a ascuns acest fapt. Astfel, copia procesului verbal de recepţie finală nr. 02 din 12.12.2007 prezentată în cauza nr.2e-3488/11, este o probă falsă, fiind prezentată ca fotocopie, din conţinutul căreia este exclusă valoarea obiectului de 1.300.000 lei, fără a fi confirmată veridicitatea cu originalul, care, de fapt, conţine valoarea obiectului de 1.300.000 lei.

 

La 09.11.2012 hotărîrea din 07 martie 2011 a fost contestată cu cerere de revizuire, încadrîndu-se perfect în temeiurile art. 449 CPC RM, în redacția în vigoare pînă la 30.11.2012, precum şi în temeiul art. 449 lit. c) CPC RM în redacția Legii nr.155 din 05.07.2012, în vigoare din 30.11.2012, – „instanţa a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanei care nu a fost implicată în proces”. Astfel, în perioada în care s-ar fi examinat litigiul dintre SRL „Armamil Com” și ÎI „Diacon T.N.” (21.10.2010-07.03.2011), eu deţineam dreptul de ipotecă – gaj legal asupra imobilului obiect al litigiului în cauza nr. 2e-3488/11, în privinţa căruia s-a expus judecătorul Orîndaş Victor în hotărîrea din 07.03.2011. În acest sens am prezentat instanţei extrasul din Registrul bunurilor imobile ca mijloc de probă.

Fiind respinsă cererea de revizuire prin hotărîrea Judecătoriei Comerciale din 04.03.2013 aceasta a fost contestaăcu recurs la Curtea de Apel. Colegiul Civil al Curții de Apel, raportor Muruianu Ion, mi-a respins recursul declarat, invocînd că eu nu deţineam dreptul de proprietate asupra imobilului, deși art. 449 lit. c) CPC prevede drept temei de revizuire situația cînd instanța a emis o hotărîre cu privire la toate drepturile persoanei neimplicate în proces, fără a se referi doar la dreptul de proprietate, care, de fapt include în sine și drepturile reale asupra unui imobil.

La 05.03.2013 am sesizat cu petiţie Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la acţiunile ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor raportate la Codul de etică al judecătorului. Conform scrisorii din 01.04.2013, CSM nu a constatat că judecătorul Orîndaş V. a admis încălcarea normelor imperative. …

 

La 29 mai 2013 am sesizat Procuratura Generală despre acţiunile ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor. Conform scrisorii din 10.06.2013 nr. 36-54/13-240, plîngerea a fost expediată Procuraturii Anticorupţie pentru organizarea examinării potrivit cerinţelor art. 274 CPP RM. La 25.06.2013 din nou am depus plîngere în adresa Procuraturii Anticorupţie cu privire la acţiunile ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor. La 03.09.2013, conform cererii adresate procurorului în Procuratura Anticorupţie, am cerut să fiu recunoscută parte vătămată. Pînă la ziua de azi Procuratura Anticorupţie nu s-a expus asupra denunţului propriu zis privind acțiunile ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor, nu a făcut demers în adresa CSM cu propunere de ridicare a imunităţii în vederea pornirii urmăririi penale, deși probele care demonstrează ilegalităţile comise de judecător sunt vădite, conţinîndu-se în procesele verbale ale şedinţelor de judecată şi în hotărîrea motivată. Abia la 07 octombrie 2013 am primit la mînă ordonanţa privind respingerea plîngerii mele şi a cererii de recunoaştere în calitate de parte vătămată. Urmare pronunţării hotărîrii din 07 martie 2011, vădit ilegale, ulterior folosită pentru adresarea cu cereri de revizuire a unor hotărîrilor judecătorești, admise la fel ilegal, eu am fost deposedată de dreptul de posesie asupra bunului, care mi-a fost transmis legal în posesie pentru a fi vîndut în condiţiile legii, în temeiul unor hotărîri judecătorești.

Cît priveşte denunţul asupra acţiunilor ilegale ale judecătorului Orîndaş Victor, Procuratura Anticorupţie a reacţionat prin pornirea urmăririi penale pe faptul înscrierii de către grefieră în procesul-verbal al şedinţei de judecată a datelor vădit false. La 01 octombrie 2013 Procuratura Anticorupţie a emis ordonanţa de scoatere a persoanei de sub urmărire penală cu clasarea procesului penal din lipsa faptului infracţiunii. În asemenea circumstanţe, acţiunile ilegale nemijlocite ale judecătorului Orîndaş Victor au rămas în umbră. Problema cheie ce ţine de efectuarea ineficientă a acțiunilor de urmărire este rezultatul atitudinii speciale ale procurorului interimar al Procuraturii Anticorupţie Eduard Harunjen faţă de judecătorul Orîndaş Victor, aceștia fiind colegi de facultate, promoţia 1994 a Universităţii de Stat, facultatea de drept. Anume din momentul numirii D-lui Harunjen în funcţia menţionată, acţiunile de urmărire penală, precum şi procesul penal poartă un caracter subiectiv faţă de problema majoră, abordată în plângerile şi cererile mele. Sunt probleme stridente din sistemul judecătoresc, strigătoare la cer, şi care urmează a fi cercetate sub toate aspectele în vederea îmbunătățirii calităţii actului de justiţie. Fiecare etapă a acestei probleme, nesoluţionată obiectiv, legal, conform legislaţiei naţionale, condiţionează adresarea mea la CtEDO, ceea ce am şi întreprins pînă acum, avînd deja trei plîngeri adresate Curţii Europene, toate fiind în legătură directă cu hotărîrea din 07.03.2011, pronunţată de Orîndaş Victor.

 

La 28 iunie 2012 asupra mea a avut loc un atentat cu deflagraţia unei grenade de model RGD 5, amplasată în partea de jos a automobilului. Organul de urmărire penală cunoaşte cu certitudine că atentatul asupra vieţii mele a fost comandat de pîrîta în dosarul examinat de Orîndaş Victor, şi anume de Diacon Tatiana, împreună cu o altă persoană, condamnată pentru acţiuni de escrocherie (decizie irevocabilă). Din iunie 2012 eu, cît și rudele mele apropiate, suntem în pericol permanent. Din cauza abuzurilor admise în sistemul judecătoresc, precum şi atitudinea subiectivă şi ineficientă a Procuraturii Anticorupţie, m-am pomenit involuntar într-un cerc de persoane, care prezintă pericol iminent pentru mine şi familia mea. Modul meu de viaţă a devenit practic insuportabil. Activitatea mea profesională a devenit un calvar. Evenimentele descrise mai sus mi-au afectat imaginea de avocat, urmare a ponegririi numelui meu chiar de unii reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, de avocaţi şi de procurori. Este absolut regretabil faptul că nici o instituţie de drept nu s-a implicat pe fondul cazului. Sunt tratată şi prezentată în mediul jurisprudenţei ca un turnător şi fabricator de dosare penale.

 

Domnule Preşedinte!

Rog implicarea Dvs. în monitorizarea acestui caz şi intervenirea în scopul restabilirii mele în drepturi şi sancţionarea judecătorilor, procurorilor, care au încălcat legea. Eu nu mai sunt auzită absolut nici într-o instituţie de drept. Vă declar absolut veridic! Nu am încălcat Legea! Nu sunt implicată în chestiuni ilegale! Doar am deconspirat un grup de persoane lipsite de simţul responsabilităţii şi fără frică de Dumnezeu! Reiterez! Mă aflu într-o situaţie extrem de dificilă în situaţia cînd nu am încălcat Legea absolut cu nimic! Respectuos cer să fie formată o comisie specială în vederea monitorizării cazului meu, în care să fie incluşi reprezentanţi ai Serviciului  de Informații și Securitate, ai Procuraturii Generale, al Ministerului Justiţiei.

 

Cu respect,

Avocat Aurica Axentii

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii

Veaceslav Balacci

Veaceslav Balacci

Jurist. Expert independent şi consultant în materie de tranzacţii economice internaţionale, drept economic şi drept vamal. ONG-ist. Blogger, sau pur şi simplu explorator al realităţii, aflat mereu în căutarea adevărului. Domenii de interes: dreptu...

Ultimele articole