Încă un pas spre Uniunea Europeană. Aeroportul Internaţional Chişinău a fost capitalizat

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

După şedinţa de ieri a Guvernului, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a ţinut un briefing de presă, prin care a anunţat că Î.S. «Aeroportul Internaţional Chişinău»,  a fost concesionat.  Iar cum la noi, cei mulţi sunt specialişti în toate domeniile, nu au ezitat să arunce cu pietre în ministru Lazăr, acuzîndu-l de toate, dar de nimic concret dacă e să analizăm bine situaşia creată. Defapt, după cum bine se observă, nemulţumirile se rezumă la faptul, că compania cîştigătoare a concursului de concensionare a aeroportului, este din Federaţia Rusă şi nu din Uniunea Europeană. Iar acest lucru, în viziunea criticilor, ne-ar pune careva piedici în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Defapt lucrurile stau puţin altfel.

Astfel,în contextul creşterii continue a fluxului aerian de pasageri, precum şi aspiraţiile Moldovei de a adera la Spaţiul Unic Aerian European impun o dezvoltare continuă a infrastructurii, calităţii serviciilor prestate şi al managementului Aeroportului Internațional Chişinău. Această situaţie impune Aeroportul Internațional Chişinău să redimensioneze propriile capacităţi operaţionale şi să reinventeze metode de asigurare a unui nivel impecabil de prestare a serviciilor, fapt ce ar permite o dezvoltare prodigioasă în plan naţional, dar şi o concurenţă sănătoasă cu alte aeroporturi în plan internaţional.

Cunoaştem că pe parcursul anului 2012 au fost semnate un şir de documente în domeniul aviaţiei civile, inclusiv Acordul privind Spaţiul European Comun între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, iar calitatea serviciilor prestate în Aeroportul Internaţional Chişinău trebuie să corespundă standardelor europene. Atingerea calitaţii şi standardelor europene, poate fi asigurată doar prin aplicarea unei politici coerente de atragere a investiţiilor capitale și strategice în modernizarea  întreg complexului aeroportuar, investiții de care Î.S. ”Aeroportul Internațional Chişinău” nu dispune.

Din considerentele unei necesități stringente de efectuare a investiţiilor precum şi luînd în calcul faptul că Aeroportul Internațional Chişinău este un obiect strategic important la nivel naţional, fiind, de facto, unicul aeroport care satisface cerinţele unui aeroport de talie internaţională şi care poate presta servicii aferente transportărilor aeriene, şi ţinînd cont de faptul că obiectul concesiunii, şi anume desfăşurarea activităţii în sectorul aviaţiei civile necesită posedarea unor capacităţi profesionale şi a unei încrederi deosebite, în scopul asigurării siguranţei zborurilor la un grad sporit,ca elemente care ar garanta buna executare a concesiunii, precum şi avînd în vedere că concesionarul  urmează să asigure o credibilitate.

Este foarte important însă, ca în urma concesionarii aeroportului  de a evita riscul de preluare a aeroportului de un operator-investitor afiliat unui aeroport din regiune sau unei companii concurente companiilor naţionale, în scopul minimizării traficului de pasageri sau redirecţionării lui spre „aeroportul-mamă” afiliat.

Din informaţiile obţinute, am aflat că pe parcursul ultimilor ani, din motive de insuficienţă a surselor financiare proprii,  infrastructura aeroportuară este menţinută cu greu la nivel funcţional normal, de fapt limitînd menţinerea nivelului existent, fără careva performanţe în acest sens. Acest fapt cazează o scădere considerabilă a nivelului de asigurare a zborurilor, care se manifestă prin următoarele:

 • înrăutăţirea semnificativă, din cauza uzării fizice, a stării tehnice a elementelor existente ale aerodromului ca pista de decolare/aterizare, căile de rulare, peron, ceea ce necesită cheltuieli considerabile a menţinerii lor în stare de exploatare satisfăcătoare şi poate duce la reţineri de curse şi riscuri de întrerupere a zborurilor pentru perioada de reparaţie;
 • expirarea ciclului de viaţă a sistemului de asigurare a siguranţei zborurilor, precum iluminarea căilor de rulare şi a peronului, a sistemelor de alimentare cu energie electrică a obiectelor de navigaţie aeriană;
 • necorespunderea sistemului de balizaj al căilor de rulare cu cerinţele categoriei II OIAC şi reducerea frecvenţei zborurilor din cauza condiţiilor climaterice;
 • lipsa unui sistem de drenaj aferent peronului şi uzura fizică şi morală a staţiei de epurare a apelor pluviale;
 • necesitatea stringentă a construirii unui punct de distribuţie principal nou (PD-44),  înlocuirii si modernizării utilajului substaţiilor de transformare ST 2, ST22, ST23, ST19 şi reţeaua de cabluri;
 • necesitatea stringentă a extinderii actualului terminal întru asigurarea conformităţii cu cerinţele IATA categoria C, cu capacitatea fluxului de pasageri in marime de 750 pas/ora într-o  direcţie (1,5 mil.pasageri/anul 2016);
 • necesitatea construirii unei  parcare auto supraetajate pentru   800 locuri.

Iar ne atragerea  investiţiilor, sau înlăturarea non-conformităţilor sus-menţionate pe termen  scurt, poate conţine riscuri substanţiale, legate atît de activitatea neîntreruptă a aeroportului, cît şi de eventuala sistare a activităţii acestuia pe termen lung, nedefinit. Ținînd cont de faptul că aeroportul este, practic, unicul aeroport de pasageri funcţional din ţară, înlăturarea non-conformităţilor este o sarcină primordială, care trebuie îndeplinită în termeni cît mai restrînși.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 321 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora, a fost  desemnat cîștigătorul concursului cu privire la concesionarea activelor Î.S. “Aeroportul Internaţional Chişinău”.

Cîștigător al concursului a fost desemnată Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest” din care fac parte S.R.L. ”UК КОМАКS”  compania administratoare a  S.A. „Aeroportul Habarovsk”, S.A. ”Kolomensky Zavod” și S.R.L. „Avia Invest”. Concesiunea  activelor aflate în gestiunea ÎS ”Aeroportul Internaţional Chişinău” și a terenurilor, are ca obiectiv dezvoltarea continuă a infrastructurii aeroportuare şi a calităţii serviciilor prestate de Aeroportul Internaţional Chişinău. Amplificarea competitivităţii regionale a Aeroportului Internaţional Chişinău prin creşterea eficienţei economice şi generare durabilă a veniturilor aeronautice şi nonaeronautice, în condiţiile respectării standardelor de maximă securitate şi siguranţă, pe durata concesiunii.

Concesiunea presupune o formă de administratre/exploatare a bunurilor  aflate în proprietatea a statului. Concesiunea presupune „exploatarea” bunului concesionat, ceea ce înseamnă obținerea unor beneficiii în urma activității concesionarului. Concesionarea nu atrage după sine transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor aeroprtuare . Titularul dreptului de proprietate rămîne statul Republica Moldova conform legislației în vigoare.

Concesionarul este obligat să înregistreze modernizările aduse obiectului concesiunii (bunurile imobile) în Registrul bunurilor imobile, după finalizarea construcţiei acestora, ca proprietate a statului, cu grevarea dreptului său asupra construcţiei, pe perioada contractului de concesiune. Printre beneficiile concesionării Aeroportului Internațional Chișinău pot fi evidenţiate:

 • Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la cerinţele standardelor europene;
 • Construirea unui terminal nou pentru pasageri;
 • Dezvoltarea terminalului cargo (în condiţiile dezvoltării pieţei internaţionale cargo);
 • Dezvoltarea infrastructurii învecinate Aeroportului (parcare auto modernă, centre comerciale şi de agrement, etc.).

În urma concesionării volumul investiţiilor Concesionarului (Întreprinderii concesionale) urmează a fi de cel puţin  244,2 mil. EURO, în infrastructura Aeroportului Internațional Chișinău vor fi investite circa 244,2 milioane euro, fapt ce va permite modernizarea Aeroportului și alinierea infrastructurii aeroportuare la nivelul internaţional, etapizat în funcţie de majorarea fluxului de pasageri deserviţi de aeroport, mişcările de aeronave şi transportul cargo, după cum urmează:

 • I etapă: 45,1 mil. EURO, în termen de doi ani de la data semnării contractului de concesiune, cu destinaţia – lucrări de extindere a terminalului, construcţia parcării auto, modernizarea pistei de decolare, peronului, sistemului de iluminare, sistemului de drenaj etc.;
 • a II-a etapă: 115,2 mil. EURO, în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de la 2,6 mil. persoane anual, cu destinaţia – construcţia unui terminal nou şi a terminalului cargo, extinderea parcării auto;
 • a III-a etapă: 83,9 mil. EURO, în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de la 3,2 mil. persoane anual, cu destinaţia – lucrări de modernizare a aerodromului, extinderea terminalului nou şi a parcării auto, modernizarea infrastructurii.

Spre comparaţie, în trimestrul I al anului 2013, de pe Aeroport au fost transportaţi doar 113 164 pasageri, 106,0 tone încărcături şi 86,2  tone poştă. Pe Aeroport au sosit 107 214 pasageri, 493,9 tone încărcături şi 93,2 tone poştă.

Totodată concesionarul va achita în bugetul de stat o redevență de 1% din venitul din vânzări al întreprinderii concesionale timp de 49 de ani, care reprezintă termenul de concesiune.

Concesionarul pe durata concesiunii va fi supus monitorizării şi contolului vis a vis de obligaţiile asumate:

Concesionarul  este obligat să achite, pe toată durata contractului de concesiune, taxele, impozitele şi toate plăţile obligatorii de stat şi locale,  în corespundere cu actele normative ce reglementează acest subiect.

Totodată , Concesionarul este obligat să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova ce reglementează relaţiile de muncă. Asigurarea socială a angajaţilor Concesionarului (Întreprinderii concesionale) se reglementează de legislaţia Republicii Moldova. Pe parcursul concesiunii numărul angajaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova nu va fi mai mic de 80 la sută din numărul total al angajaţilor Concesionarului. Concesionarul este obligat să păstreze facilităţile pentru unele categorii ale populaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare pe toata durata concesiunii.

Clauza de exclusivitate prin care Concesionarul sau operatorul atras de el, este obligat/ă pe toată perioada de derulare a concesiunii să nu dispuna sau să opereze un alt aeroport situat la o  anumită distanţă de la Aeroportul Chişinău.

Garantarea executării obligaţiilor contractuale este obligaţia Concesionarului,  şi urmeaza a fi materializată prin constituirea garanţiei de bună execuţie.

În caz de  neexecutare a obligaţiilor investiţionale  concesionarul este obligat să achite anumite penalitaţi. În briefing-ul de presă, ministrul Lazăr a menţionat, că în contract sunt prevăzute stipulari clare ce ţin de condiţiile de reziliere a contractului.

Comentarii

Ion Harghel

Ion Harghel

Cetăţean al Republicii Moldova, interesat de viaţa social-politică, pledez pentru dreptate, sunt realist şi vreau ca într-o zi întreaga clasă politică să dea dovadă de maturitate politică şi altruism pentru a contribui la unificarea societăţii. Cre...

Ultimele articole