BOMBĂ! DECONSPIRAREA monopoliştilor, sau preţul undei VERZI de la Bandiţchi (2013-20.?)

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Continuare. Vezi Partea I şi Partea II

Conform înţelegerilor la care s-a ajuns anterior la Moscova, la 2 iulie 2013 (nu cred că mai miră pe cineva perioada) COORDONAT, Tudor Baliţchi şi Leonid Coca expediază câte o scrisoare Serviciului Vamal Federal şi organelor de control fitosanitar ale Rusiei (vezi imaginea de mai jos), în care propun LIMITAREA numărului de terminale vamale în care să fie permisă perfectarea importurilor de fructe şi legume din Moldova la 5! Şi e vorba de terminalele vamale la care se perfectează cei doi importatori ruşi, controlaţi de fapt de Coca, din numele cărora contractele sunt încheiate de apropiatul său Dumitru Stepanov, OOO „IMPORT-STAR” şi OOO „RUIMPEX”. Probabil aţi înţeles ideea monopoliştilor. Dacă până recent importul TIR-urilor cu fructe şi legume din Moldova putea fi perfectat la ORICE post vamal din Rusia, filtrul monopoliştilor fiind instalat la organele de control fitosanitar, fiscal şi vamal din Moldova, acum s-a propus ca la solicitarea lui Baliţchi Vama rusă să instaleze filtrul la import în Federaţia Rusă. Punct ochit, punct lovit!

scrisoare Coca_FR

Fiind stabilite contacte cu administraţia acestor posturi vamale ruse, concurenţii monopoliştilor moldoveni urmează a fi eliminaţi de pe piaţă, în scurt timp urmând ca TOATE exporturile de producţie pomilegumicolă din Moldova să treacă prin importatorii controlaţi de monopolişti.

La 11 iulie 2013 şeful Vămii ruse acceptă propunerea lui Baliţchi şi Coca, expediind scrisori (vedeţi imaginile de mai jos) cu ACELAŞI CONŢINUT în adresa ambilor. Însoţit de o campanie falsă de PR în presă, mediatizând o pretinsă simplificare a exporturilor, monopoliştii aplică imediat noua schemă de monopolizare a exporturilor de fructe şi legume, prin dispoziţia lui Baliţchi (vedeţi imaginea de top), emisă chiar a doua zi după primirea scrisorii şefului Vămii ruse!!!

scrisoare Vama FR_Balitchi

 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare Vama FR_Coca

După o lună de pregătire a implementării noii scheme, pentru lunea trecută, 19 august a fost anunţată implementarea strictă a RESTRICŢIEI solicitate de Baliţchi, de perfectare a importurilor de fructe şi legume moldoveneşti la acele 5 posturi vamale din Rusia. Din seara zilei de vineri, 16 august vameşii moldoveni refuză să perfecteze exporturile pentru alte destinaţii decât cele 5 posturi vamale, încălcând convenţiile internaţionale care reglementează transportul de mărfuri, la care Moldova este parte. Tot vineri a fost refuzată vămuirea primelor trei TIR-uri cu fructe moldoveneşti, expediate în adresa altor terminale decât cele din lista lui Baliţchi. De luni în terminalele vamale din Rusia stau blocate zeci de camioane cu fructe şi legume moldoveneşti, din motivul încălcării schemei monopoliste a lui Baliţchi.

Profitând de situaţia de monopol pe piaţă, cele 5 terminale au anunţat deja importatorii că urmează să MAJOREZE taxa pentru serviciile de terminal vamal. Costurile serviciilor terminalelor vamale urmează să crească de la tariful actual de 3500 ruble ruseşti pentru un camion până la… 8 000 RUR şi chiar în unele cazuri până la 25 000 RUR:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 
Брянская область,
Клинцовский район,
пос. Чемерна
19 августа 2013 года
Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-СЕРВИС КЛИНЦЫ», (Свидетельство о
включении в Реестр Складов временного хранения № 10102/171210/10048/3, выданное Брянской
таможней 30 июля 2012 г.), в лице Генерального директора Сыромятникова С.Г., действующего
на основании Устава,
заключили Дополнительное Соглашение:
1.   Внести дополнение в Договор

№ п/п

ВИД УСЛУГ

Ед. измер.

Цена (руб.), Без учета НДС

1.6.

Комплекс услуг по подготовке документов для таможенного оформления, консультирование по вопросам российского и таможенного законодательства при оформлении товаров (плодоовощной продукции), происходящих из Республики Молдова

1 т/с

8000

ООО «АРТ-СЕРВИС КЛИНЦЫ»
Директор Сыромятников С.Г.

„Otkaturile” sunt spălate prin companii care oferă servicii de intermediere între importatorii ruşi şi terminalele vamale.

De implementarea noii scheme de monopolizare în Federaţia Rusă se ocupă aceeaşi persoană apropiată lui Coca, Dumitru Stepanov, cetăţean al Republicii Moldova şi României. Acesta prin minune este reprezentant şi al importatorilor ruşi OOO „IMPORT-STAR” şi OOO „RUIMPEX”. Pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă de pe e-mailul acestuia, moldfruct@gmail.com şi nr. său de telefon,  +7915-052-50-06, de pe care anul trecut exportatorii moldoveni primeau oferte de import în Rusia din partea companiilor menţionate mai sus, importatorii ruşi au primit un model de contract cu o companie, OOO „GAMMA FRUCT”, pe care importatorii din Federaţia Rusă sunt obligaţi s-o contracteze în calitate de intermediar dacă vor să poată activa în cele 5 terminale vamale din lista lui Baliţchi:

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

(на условиях поручения)

 

г. Москва                                „19” августа 2013 г.

______________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем „Принципал”, в лице ______________________________________________, действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и ООО «Гамма фрукт», именуемое  в дальнейшем „Агент”, в лице Генерального директора Куркова А.Ю.,  действующего  на основании  Устава, с другой стороны, именуемые вместе „Стороны”, а по отдельности „Сторона”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на:

организацию ввоза плодоовощной продукции подлежащей карантинному фитосанитарному контролю в Российскую Федерацию из Республика Молдова, с прохождением всех необходимых таможенных процедур, с правом реализации на всей территории Российской Федерации.

1.2. Для исполнения Агентом условий п.1.1.,  Агент обязуется:

1.2.1.  организовать транспортно-экспедиционные услуги, с привлечением третьих лиц;

1.2.2. организовать прохождение фитосанитарного контроля плодоовощной продукции, с проведением лабораторных испытаний;

1.2.3. организовать проведение лабораторно-инструментального исследования продукции с подтверждением декларации соответствия продукции ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

1.2.4.   сопровождать груз от грузоотправителя до грузополучателя;

1.2.5.   осуществлять представительские функции;

1.2.6.   организацию оперативной юридической поддержки.

1.3. Все конкретные условия п.1.2. по срокам прохождения этапов, соответствующей документации,  по размеру вознаграждения Агента указываются в каждой Спецификации на партию груза, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1).

1.4. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

 

2.1. Для исполнения обязанностей, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Агенту предоставляется право от своего имени, но за счет Принципала, заключать:

–  договоры на транспортную перевозку груза;

– договоры аренды нежилых помещений, необходимых для организации ввоза плодоовощной продукции подлежащей карантинному фитосанитарному контролю в Российскую Федерацию из Республика Молдова;

– договоры проведения лабораторно-инструментальных испытаний продукции;

– договоры подтверждения соответствия продукции;

– договоры поставки Товаров;

– договоры услуг складов временного хранения Товаров;

– договоры услуг таможенного представителя;

– иные договоры, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Агент от своего имени, но за счет Принципала на территории Российской Федерации получает разрешения, согласования, лицензии, необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.4. Агент обязан выполнять действия, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.

 

 

 

2.5. Агент вправе отступить от указаний Принципала (заключить сделку без получения одобрения Принципала), если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил ответ на свой запрос в течение 14 календарных дней после его отправки.

2.6. Агент вправе использовать при исполнении настоящего Договора собственное или арендованное (полученное в безвозмездное пользование) для собственных нужд имущество (помещения, транспорт, оборудование, оргтехнику и т.п.) при условии компенсации Принципалом расходов и упущенной выгоды Агента. Порядок использования при исполнении настоящего Договора имущества Агента и компенсации понесенных в связи с этим расходов определяется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Товары и имущество, поступившие к Агенту от Принципала либо приобретенные Агентом за счет Принципала, являются собственностью Принципала.

2.8. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. До прекращения настоящего Договора Принципал не вправе без согласия Агента вступать в непосредственные отношения с субагентом.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА

 

3.1. Принципал обязан:

3.1.1. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и в порядке, установленных разделом 4 настоящего Договора.

3.1.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им для исполнения своих обязательств в размере и в порядке, установленных разделом 5 настоящего Договора.

3.1.3. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.

3.2. Для исполнения обязанностей, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, Принципал обязан освободить Агента от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению настоящего Договора, путем перевода долга Агента на свое имя, или, если третье лицо не даст согласие на перевод долга, путем исполнения обязательства от имени Агента, или, с согласия Агента, путем возмещения расходов Агента на исполнение обязательства.

3.3. Принципал не вправе заключать агентские или комиссионные договоры, а также договоры поручения или иные подобные договоры с другими лицами, по которым им поручалось бы совершение на территории действия настоящего Договора действий, аналогичных предусмотренным в п. 1.2. Принципал также не вправе совершать указанные действия на территории действия настоящего Договора самостоятельно.

3.4. Агент вправе удерживать находящиеся у него Товары и имущество, которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по настоящему Договору.

3.5. Агент вправе удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

 

4.1. Агентское вознаграждение, оговаривается по каждому поручению отдельно и указывается в Спецификации на партию груза. Сумма вознаграждения указывается без НДС. При исчислении с вознаграждения НДС, сумма налога уплачивается Принципалом дополнительно к сумме вознаграждения.

4.2. Сумма вознаграждения уплачивается:

в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня утверждения отчета Агента.

 

5. ОТЧЕТЫ АГЕНТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

5.1. Агент обязан представлять Принципалу отчеты о выполненной работе не реже 1 раза в месяц не позднее 10-го числа, следующего за отчетным.

5.2. Отчет Агента должен содержать:

– сумма расхода.

 

 

 

5.3. К отчету Агента должны быть приложены доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала. Оплата всех расходов по выполнению настоящего Договора осуществляется за счет Принципала.

5.4. Расходы, произведенные Агентом по выполнению поручения Принципала и надлежащим образом подтвержденные, возмещаются Принципалом в срок 5 рабочих дней, с момента получения отчета Принципалом.

5.5. Принципал перечисляет вознаграждение на расчетный счет Агента.

5.6. В случае необходимости Агент вправе удержать сумму вознаграждения из находящихся на его расчетном счете сумм, причитающихся Принципалу

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1. За нарушение сроков возмещения расходов (п. 2.1 Договора) Агент вправе требовать с Принципала уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Агент вправе требовать с Принципала уплаты неустойки (пени) в размере 0,5  процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне:

только предусмотренные Договором неустойки.

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

7. ФОРС-МАЖОР

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 90 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

 

8.1. Договор заключен:

на срок до „19” августа 2014 г.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

10.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должны быть вручены под подпись либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Факсимильные, электронные скан-копии копии Договора и Приложений имеют полную юридическую силу для обеих Сторон, если они подтверждены в течение двух недель оригиналами, посланными курьерской почтой и т.п.

10.5. К Договору прилагаются:

Спецификация на партию груза (Приложение N 1).

 

10.6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

 

Принципал                                                                Агент

 

Наименование: ______________________        Наименование:  ООО «Гамма фрукт»

Адрес: _____________________________         Адрес: 125367 Москва, Полесский пр-д, д. 16, стр. 1

ОГРН _______________________________     ОГРН 1137746652702

ИНН ________________________________      ИНН 7733849581

КПП ________________________________      КПП 773301001

Р/с ________________________________         Р/с 40702810308640022450

в __________________________________        в ОАО «Газэнергобанк»

К/с ________________________________         К/с  30101810600000000701

БИК ________________________________       БИК 042908701

ОКПО _______________________________     ОКПО 17910143

 

От имени Принципала                                    От имени Агента

Генеральный директор

 

____________________ /__________/               ___________________ /А.Ю. Курков/

 

М.П.                                                                                М.П.

 

 

În rezultat, „otkatul” este împărţit între terminalele vamale insluse în lista lui Baliţchi (de la 8 000 până la 25 000 RUR) şi OOO „GAMMA FRUCT”, compania lui Coca (cca 300 USD).

Nu este un secret din contul cui vor fi încasaţi aceşti cca 550 USD pentru fiecare lot de fucte şi legume importat în Federaţia Rusă. Să nu uităm că la exportul din Moldova monopoliştii mai spală încă 200 USD pentru fiecare export. Este firesc, de pe spatele producătorilor, pe care adoră atât de mult să-l călărească monopoliştii moldoveni… Nu este un secret nici unde vor ajunge banii furaţi de la producătorii agricoli: în buzunar la Bandiţchi, Shor, Coca şi protectorii lor politici. Hoţii de drumul mare contemporani nu se mai ascund după stejarii din păduri, ca adinioară ci… sub stejarii… politici! Nu mai sunt la modă pistoalele, ci… undele VERZI!

Schema monopoliştilor de această dată este orientată spre limitarea numărului de terminale vamale din Federaţia Rusă, în care să fie perfectat importul fructelor şi legumelor moldoveneşti.  După cum se exprimă deseori în anturajul lor monopoliştii «мамалыга не взрывается» (mămăliga nu explodează). Ei s-au gândit că chiar dacă şi unii moldoveni vor înţelege ce se întâmplă, nu vor putea face nimic, deoarece la Chişinău se va crede că e „mâna Moscovei”, deci se va lua schema ca pe un fapt împlinit şi de executat.

De fapt, manevra de anul ăsta este pe cât de obraznică, pe atât şi de PERICULOASĂ pentru Moldova. Ea vine exact în perioada în care Ucraina s-a pomenit în plasa embargourilor din partea Moscovei. În cazul dat cineva vine să simuleze nişte restricţii ”venite din partea Moscovei”, în spatele cărora stă de fapt nimic mai mult decât o iniţiativă şi nişte interese meschine venite de la Chişinău. Să n-o păţim ca în zicala aia, cu zădărâtul ursului! Să nu fie spus într-un ceas rău…

Va urma.

P.S. La acelaşi subiect

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii

Veaceslav Balacci

Veaceslav Balacci

Jurist. Expert independent şi consultant în materie de tranzacţii economice internaţionale, drept economic şi drept vamal. ONG-ist. Blogger, sau pur şi simplu explorator al realităţii, aflat mereu în căutarea adevărului. Domenii de interes: dreptu...

Ultimele articole